Umhverfismál

Birta lífeyrissjóður hefur sett sér markmið í umhverfismálum og skilgreint mikilvæga umhverfisþætti í starfseminni. Þessum þáttum er stýrt og þeir vaktaðir sérstaklega.

Umhverfisstefna og aðgerðaráætlun

Eitt af lykilatriðum í ábyrgum rekstri er umhverfisstjórnun

Birta hefur það að leiðarljósi að halda neikvæðum umhverfisáhrifum í starfseminni í lágmarki og hefur unnið markvisst að umbótum í umhverfismálum. Vinna í umhverfismálum tekur mið af bættri umhverfisstefnu og aðgerðaráætlun. Eitt af lykilatriðum í ábyrgum rekstri er umhverfisstjórnun. Umhverfisstjórnun þýðir að Birta setur sér stefnu, mælanleg markmið og aðgerðaáætlun til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum út frá starfseminni og jafnframt auka jákvæð áhrif. Á árinu 2019 hófst vinna við að fá umhverfisvottun ISO 14001. Í byrjun árs 2020 var gerð forúttekt á umhverfisstjórnunarkerfinu en vegna COVID-19 heimsfaraldurs þá var ekki mögulegt að klára vottunina á árinu. Stefnt er að því að ljúka við lokaúttekt í byrjun árs 2021. Sú vinna snýr bæði að rekstri sjóðsins og fjárfestingum hans.

Umhverfisþættir Birtu lífeyrissjóðs

Mikilvægir þættir í starfsemi Birtu með tilliti til umhverfisáhrifa

Umhverfisþættir sem skilgreindir eru mikilvægir í starfseminni hafa verið metnir með tilliti til umhverfisáhrifa og áhættu. Þeir eru vaktaðir og niðurstöður skráðar í vöktunarskjal svo hægt sé að fylgjast með þróun þeirra með tilliti til markmiða sem sjóðurinn hefur sett sér.

Birta lífeyrissjóður beinir viðskiptum sínum til birgja sem hafa stefnu í umhverfismálum, sé þess kostur, og vekur athygli birgja á stefnu og starfsháttum sjóðsins í umhverfismálum.

Sjóðurinn leggur áherslu á að starfsmenn fylgi í hvívetna stefnu hans og reglum í umhverfismálum.

Umhverfismynd

Raforka

Raforkunotkun í starfsemi Birtu fellur undir umhverfisþáttinn. Rekstur skrifstofuhúsnæðis sjóðsins krefst lágmarksorku. Fylgst er með orkunotkun frá ári til árs og markmið um orkusparnað og nýtingu orkunnar sett til eins árs í senn. Rafmagnsnotkun hefur dregist saman um 12% árið 2020 samanborið við árið áður.

Stafræn þjónusta við sjóðfélaga hefur aukist mjög í seinni tíð og með því móti dregur mjög úr pappírsnotkun og prentun. Mestu máli skiptir þó að þjónusta sjóðsins verður á þennan hátt einfaldari, skjótari og skilvirkari en áður. Sjóðfélagar geta í mörgum tilvikum rekið erindi sín gagnvart sjóðnum með tölvusamskiptum frá heimili eða vinnustað og sparað sér ferðir á skrifstofu Birtu.

Heitt og kalt vatn

Umhverfisþátturinn tekur til notkunar á heitu og köldu vatni á skrifstofu sjóðsins. Heitavatnsnotkunin tengist að miklu leyti upphitun húsnæðis en annars leitast starfsmenn við að takmarka notkun á heitu og köldu vatni. Notkun á heitu vatni jókst um 2,5% og notkun á köldu vatni um 24,6% í rúmmetrum talið á árinu 2020.

Pappír

Umhverfisþátturinn á við um notkun á gæðapappír og kynningarefni á pappírsformi.

Pappírs- og prentkostnaður í starfsemi Birtu á árinu 2020 hefur lækkað um 16% milli ára. Þar verður ekki staðar numið því markmiðið er að pappírsnotkunin á árinu 2021 verði 10% minni en 2020. Starfsmenn eru hvattir til að lesa frekar á skjá en prenta skjöl en prenta þá báðum megin á blöð nema annars sé krafist. Gætt er að því að pappír sem notaður er komi úr nytjaskógum. Ljósritunarpappír er skráður í vöktunarskjal við innkaup og þannig fylgst með notkuninni.

Varasöm efni

Umhverfisþátturinn varðar notkun allra merkingarskyldra efna í starfsemi sjóðsins. Heildarmagnið er óverulegt og leitast við að nota umhverfisvæn efni til þrifa.

Fastur úrgangur

Umhverfisþátturinn varðar annan úrgang frá sjóðnum en spilliefni, til dæmis almennt sorp, pappír, dagblöð, tímarit, plast, skilagjaldsumbúðir og trúnaðargögn. Leitast er við að flokka sorp er fellur til í starfseminni. Fastur úrgangur er vigtaður tvisvar á ári og niðurstöður skráðar í vöktunarskjal.

Sjóðurinn hefur að markmiði að minnka úrgang sem fellur til í starfseminni.

Sjóðurinn leitast við að nota endurunnin hráefni í starfsemi sína eins og við verður komið.

Spilliefni

Umhverfisþáttur varðar aðallega rafhlöður, prenthylki og efnaafganga. Slíkum spilliefnum er haldið aðskildum frá öðrum úrgangi og skilað til viðurkennds móttökuaðila.

Akstur og flug starfsmanna

Eldsneytisnotkun er umhverfisþáttur Birtu og varðar akstur starfsmanna á einkabílum á vegum vinnu og ferðir til og frá vinnu. Undir sama umhverfisþátt fellur losun gróðurhúsalofttegunda vegna flugferða starfsmanna á vegum sjóðsins. Akstur starfsmanna á vegum sjóðsins dróst saman um 58% frá fyrra ári og akstur starfsmanna til og frá vinnu aukist um 4,7% frá fyrra ári.

Starfsmenn ferðast lítið á vegum sjóðsins en gerist það eru þeir hvattir til að velja umhverfisvæna ferðamáta. Upplýsingar um akstur og flug eru færðar í reiknilíkan sem skilar niðurstöðum í formi kolefnisfótspors. Á árinu 2020 voru farnar 8 vinnutengdar flugferðir sem losuðu um 1,7 tonn af gróðurhúsalofttegundum sem er lækkun frá fyrra ári. Nánari upplýsingar má finna í skýringu 20 í ársreikningi sjóðsins.

Fjárfestingar og lánveitingar

Umhverfisþátturinn varðar fjárfestingar og lánveitingar á vegum sjóðsins. Sjóðurinn hefur sett sér markmið um verklag við mat á fjárfestingakostum með tilliti til umhverfisáhrifa fjárfestinganna.