Tryggingafræðileg staða

Tryggingafræðileg athugun á stöðu Birtu lífeyrissjóðs í lok árs 2020 var unnin af Bjarna Guðmundssyni tryggingastærðfræðingi í samræmi við ákvæði 8. greinar samþykkta sjóðsins.

Tryggingafræðileg athugun

Í tryggingafræðilegri athugun felst samanburður á verðmæti eigna sjóðsins og iðgjalda við skuldbindingar til greiðslu lífeyris sem leiðir af samþykktum sjóðsins. Lög um starfsemi lífeyrissjóða og samþykktir sjóðsins setja vikmörk fyrir þann mun sem heimill er milli eignaliða og skuldbindinga. Birta lífeyrissjóður veitir réttindi í samtryggingu og rekur auk þess séreignardeild og tilgreinda séreignardeild. Í tryggingafræðilegri athugun er eingöngu fjallað um skuldbindingar og eignir samtryggingardeildar. Mat á skuldbindingum byggist á upplýsingum um réttindi sjóðfélaga úr réttindabókhaldi sjóðsins. Við mat eignaliða er einnig stuðst við upplýsingar úr ársreikningi og fjárhagsbókhaldi sjóðsins.

Skuldbindingar vegna iðgjalda, sem greidd hafa verið til sjóðsins til loka árs 2020, kallast áfallnar skuldbindingar. Heildarlífeyrisskuldbindingar eru þær skuldbindingar sjóðsins þegar einnig er ætlað fyrir réttindum vegna ógreiddra iðgjalda greiðandi sjóðfélaga um áramót. Ákvæði laga um heimil vikmörk lúta að mun á heildarskuldbindingum og endurmetnum eignum að viðbættu verðmæti iðgjalda.

Helstu reikniforsendur sem notaðar eru við athugunina
  • Raunávöxtun eigna sjóðsins verði 3,5% árlega.
  • Lífslíkur rétthafa: samkvæmt reynslu íslenskra lífeyrissjóða 2014-2018.
  • Örorkulíkur sjóðfélaga: fyrir karla 67% af meðalörorkutíðni karla og fyrir konur 107% meðalörorkutíðni kvenna samkvæmt reynslu íslenskra lífeyrissjóða 2011-2016, aðlagað að reynslu Birtu lífeyrissjóðs.

Niðurstaða athugunarinnar

Niðurstaða athugunarinnar er að verðmæti eigna sjóðsins, að meðtöldum iðgjöldum en frádregnum kostnaði vegna rekstrar, reiknast 658.956 milljón króna og skuldbindingar vegna áunninna skuldbindinga ásamt framtíðarskuldbindingum reiknast 661.651 milljónir króna. Mismunur eigna og skuldbindinga reiknast því -2.695 milljónir króna eða -0,41% af skuldbindingum.

Staða sjóðsins er innan þeirra almennu marka sem áskilin eru í lögum nr. 129/1997 um að munur eigna og skuldbindinga fari ekki umfram 10% eða samfellt yfir 5% fimm ár í röð.

Nánari grein er gerð fyrir forsendum, reikniaðferðum og niðurstöðum hér á eftir. Tryggingafræðilegt mat á lífeyrisskuldbindingum ber að skoða sem vænta niðurstöðu úr reiknilíkani þar sem byggt er á forsendum háðum óvissu. Mismunur niðurstöðu reiknilíkansins og raunveruleika getur komið fram vegna tilviljanasveiflna, einkum þegar sá hópur sem reiknað er fyrir er lítill og einnig vegna þeirrar miklu óvissu sem er um forsendur sem notaðar eru. Forsendur reiknilíkansins lúta að vöxtum, dánarlíkum og öðrum forsendum áratugi fram í tímann og því nánast óhjákvæmilegt að frávik komi fram frá þeim forsendum sem reiknað er eftir.

Helstu gögn sem stuðst hefur verið við

Réttindabókhald sjóðsins er fært samkvæmt lögum og reglum. Upplýsingar um réttindaöflun og lífeyrisgreiðslur byggjast á því bókhaldi:

  1. Lífeyrisþegar og greiðslur til þeirra í desember 2020. Hér er tilgreind tegund lífeyris, fjárhæð, hvenær greiðslum lýkur eða þær verða endurskoðaðar, ef um er að ræða maka- eða barnalífeyri, og auðkenni maka fyrir elli- og örorkulífeyrisþega.
  2. Réttindaöflun og iðgjaldagreiðslur allra einstaklinga sem greitt hafa eða greitt hefur verið fyrir til sjóðsins ár fyrir ár og auk þess sundurliðun eftir mánuðum fyrir árin 2016-2020.
  3. Einstaklingar sem tilgreindir eru hér að ofan með upplýsingum um fæðingardag og mánuð og eftir atvikum dánarár og mánuð og auðkenni maka.
  4. Yfirlit yfir skráningu réttinda eftir iðgjalda- og almanaksárum fyrir samtryggingardeild sjóðsins sem heild.

Tryggingastærðfræðingur vinnur úr gögnum af ýmsum toga við útreikninga

Gögn sem tryggingastærðfræðingur vinnur með eru ekki á persónugreinanlegu formi

Með því að fella látna úr skrá um áunnin réttindi og þá sjóðfélaga sem farnir eru að taka lífeyri, fást áunnin réttindi annarra en lífeyrisþega. Sérstaklega eru síðan talin réttindi sem lífeyrisþegar, sem ekki eru orðnir 70 ára, hafa áunnið sér eftir að taka lífeyris hófst.

Með athugun á skráningu réttinda eftir skráningar- og iðgjaldatímabilum undanfarin ár má ætla að um 8% af réttindum síðasta almanaksárs hafi ekki verið skráð í lok ársins. Við áætlun um framtíðariðgjöld vegna iðgjaldatímabila 2021 og síðar, sem núverandi sjóðfélagar eiga eftir að greiða til sjóðsins, er miðað við að allir þeir sem öðluðust réttindi á árinu 2020 muni halda áfram að ávinna sér sömu réttindi til framtíðar, að teknu tilliti til 8% álags sbr. hér að framan og auk þess hækkun iðgjaldagreiðslna frá meðalverðlagi ársins 2020 til janúar 2021. Sá hópur sjóðfélaga kallast virkir sjóðfélagar en aðrir þeir, sem eiga réttindi í sjóðnum og ekki eru lífeyrisþegar, kallast óvirkir sjóðfélagar.

Úr ársreikningum sjóðsins fengust upplýsingar um kostnað við rekstur síðastliðin þrjú ár og auk þess um eignastöðu sjóðsins. Úr verðbréfakerfi eru fengnar upplýsingar um greiðslukjör skuldabréfa og gengi eigna með breytilegar tekjur á markaðsverði. Iðgjaldagreiðslur ársins 2020 hafa verið bornar saman við iðgjaldagreiðslur samkvæmt ársreikningi og lífeyrisgreiðslur desember 2020 bornar saman við lífeyrisgreiðslur ársins samkvæmt ársreikningi. Þá hafa upplýsingar um réttindi sjóðfélaga verið bornar saman við samsvarandi upplýsingar frá athugun fyrra árs. Þessar athuganir benda ekki til annars en að byggja megi mat skuldbindinga sjóðsins á þeim gögnum sem fyrir liggja úr réttindakerfi en gögn hafa ekki verið sannreynd með samanburði við frumgögn eða öðrum hætti.

Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu samtryggingardeildar
Taflan sýnir niðurstöðu úttektar á heildarskuldbindingu sjóðsins 2020 og til samanburðar árið 2019
Eignir 2020 2019 Breyting milli ára
Hrein eign til greiðslu lífeyris 472.089.575 414.606.722 13,9%
Mismunur á bókfærðu verði og núvirði skuldabréfa -18.998.513 -7.665.363 147,8%
Mismunur á bókfærðu verði og matsverði skráðra hlutabréfa -10.624.462 -5.669.780 87,4%
Núvirði framtíðarrekstrarkostnaðar -17.060.015 -17.028.649 0,2%
Núvirði framtíðariðgjalda 233.549.741 235.638.534 -0,9%
Eignir samtals 658.956.327 619.881.464 6,3%
Skuldbindingar 2020 2019 Breyting milli ára
Ellilífeyrir 578.722.769 551.714.198 4,9%
Örorkulífeyrir 42.284.585 40.369.257 4,7%
Makalífeyrir 37.574.259 36.183.632 3,8%
Barnalífeyrir 1.699.581 1.667.412 1,9%
Fjölskyldulífeyrir 1.369.806 1.390.474 -1,5%
Skuldbindingar samtals 661.650.999 631.324.973 4,8%
Eignir umfram skuldbindingar -2.694.673 -11.443.509 -76,5%
Í hlutfalli af skuldbindingum í lok árs -0,41% -1,8% -77,3%

Reikniforsendur og aðferðir

Reikniforsendur fyrir tryggingafræðilegar athuganir íslenskra lífeyrissjóða eru tilgreindar í lögum nr. 129/1997 og reglugerð nr. 391/1998 sem fjármálaráðherra setur á grundvelli þeirra laga

Tryggingafræðingi er heimilt að víkja frá þessum staðalforsendum ef talið er að sérstakar aðstæður í viðkomandi sjóði verði þess valdandi að aðrar forsendur eigi betur við. Engu að síður skal reiknað eftir staðalforsendum og sú niðurstaða birt til samanburðar. Með reglugerð nr. 391/1998 er Félagi íslenskra tryggingastærðfræðinga falið að útbúa töflur um lífs- og örorkulíkur til nota við mat á stöðu lífeyrissjóða og jafnframt töflur um hjúskapar- og barneignalíkur.

Við tryggingafræðilega athugun Birtu lífeyrissjóðs 2020 er notaður reiknigrundvöllur Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga, sem byggður er á reynslu lífeyrissjóða árin 2014-2018. Giftingarlíkur og meðalaldur maka eru samkvæmt upplýsingum úr þjóðskrá. Þá er um fjölda barna byggt á íslenskum barneignalíkum. Varðandi örorku er notaðar íslenskar örorkulíkur fyrir karla miðað við 67% af meðalörorkutíðni karla og fyrir konur 107% meðalörorkutíðni kvenna samkvæmt reynslu íslenskra lífeyrissjóða 2011-2016.

Lífeyrisréttindi eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs og gert er ráð fyrir því að vextir verði 3,5% umfram hækkun vísitölunnar.

Árlegur rekstrarkostnaður og fjárfestingargjöld er áætlað sem meðaltal kostnaðar árin 2018-2020, uppfært til verðlags í lok árs 2020 (gildi vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í janúar 2021) og ætlað fyrir sama kostnaði í 50 ár núvirt með sömu vöxtum og lífeyrisskuldbindingar. Lífeyrisaldur er settur 67 ár eða aldur sjóðfélaga sé hann hærri.

Yfirlit um breytingu á áföllnum lífeyrisskuldbindingum samtryggingardeildar

Skuldbindingar samtryggingardeildar eru metnar meðal annars út frá áföllnum lífeyrisskuldbindingum sem sýnir áunnin réttindi sjóðfélaga um áramót. Myndin sýnir áfallna skuldbindingu vegna áunninna réttinda í byrjun árs 2020 og stöðuna í árslok 2020 ásamt sundurgreiningu á þeim þáttum sem urðu á árinu 2020 bæði til lækkunar og hækkunar á áfallinni skuldbindingu.

Breyting á áföllnum lífeyrisskuldbindingum samtryggingardeildar

Forsendur og aðferðir við mat skuldbindinga

Ofangreindar forsendur og aðferðir við mat skuldbindinga eru í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 391/1998 um reikniforsendur við tryggingafræðilegar úttektir og þær reikniforsendur sem Félagi íslenskra tryggingastærðfræðinga var með sömu reglugerð falið að gefa út til nota við tryggingafræðilegar athuganir. Nýtt er heimild til fráviks frá staðalforsendum hvað varðar örorkulíkur fyrir karla 67% af grunni og fyrir konur 107%.

Eignir sjóðsins, sem bera fastar tekjur, eru að hluta núvirtar miðað við sömu ávöxtunarforsendu og skuldbindingar, þ.e. 3,5% umfram hækkun vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Óverðtryggðar eignir eru núvirtar miðað við 3,5% ávöxtun umfram verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands, sem var 2,5% þegar athugunin var gerð.

Þá eru eignir með breytilegar tekjur, skráðar á skipulegum markaði, metnar á því sem lægra er, markaðsverði í árslok eða meðaltali markaðsverðs síðustu þriggja mánaða ársins. Þau frávik, sem með þessu koma fram frá bókfærðu verði eignanna í ársreikningi, eru skráð sem endurmat eigna.

Útreikningar á endurmati eigna eru yfirfarnar af starfsmanni sjóðsins.

Niðurstöður

Tryggingafræðileg staða sjóðsins er -0,41%

Tryggingafræðileg úttekt miðað við árslok 2020 sýnir að heildarskuldbindingar sjóðsins voru 0,41% umfram heildareignir en voru 1,81% umfram heildareignir í árslok 2019. Við úttektina er miðað við að ávöxtun eigna sjóðsins á næstu áratugum verði 3,5% umfram hækkun vísitölu neysluverðs. Niðurstöður tryggingafræðilegrar stöðu Birtu lífeyrissjóðs, miðað við árslok 2020, má sjá í yfirliti um tryggingafræðilegra stöðu samtryggingardeildar í ársreikningi. Í skýringu 16 er yfirlit um breytingu á tryggingafræðilegri stöðu samtryggingardeildar.

Helstu þættir sem hafa áhrif á stöðu sjóðsins eru ávöxtun, lýðfræðilegir þættir og rekstrarkostnaður. Lífeyrissjóðurinn framkvæmir reglulega álagspróf en markmiðið með því er að meta hvort tryggingafræðileg staða sjóðsins verði undir -10% miðað við mismunandi fyrirframgreinda álagsþætti. Niðurstöður álagsprófs eru í skýringu 19.3. í ársreikningi.